สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

     ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดนราธิวาส

ลำดับ ประกาศ/คำสั่ง วันที่ ไฟล์
1 คำสั่งที่ 2213/2563 ข้อกำหนดและมาตรการในการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16/5/2563
2 คำสั่งที่ 2212/2563 การปิดสถานที่ การห้าม หรือข้อจำกัดการดำเนินการ หรือการกิจกรรมบางอย่างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16/5/2563
3 คำสั่งที่ 2132/2563 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) และแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) จังหวัดนราธิวาส 8/5/2563
4 คำสั่งที่ 2082/2563 ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2/5/2563
5 คำสั่งที่ 1698/2563 อนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรด่านสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกลก-ลก จังหวัดนราธิวาส 19/4/2563
6 คำสั่งที่ 1695/2563 อนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรด่านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 17/4/2563
7 คำสัง่ที่ 1678/2563 กำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 16/4/2563
8 คำสั่งที่ 1654/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 15/4/2563
9 คำสั่งที่ 1579/2563 ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดืมแอลกอฮอล์ 10/4/2563
10 คำสั่งที่ 1564/2563 ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 9/4/2563
11 คำสั่ง 1553/2563 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 8/4/2563
12 คำสั่งที่ 1480 /2563 ให้ชาวมาเลเซียในประเทศไทยเดินทางกลับประเทศมาเลเซีย (ฉบับที่ 3) 4/4/2563
13 คำสั่งที่ 1473/2563 กำหนดเวลาการเปิด-ปิด ด่านตรวจ-จุดสกัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3/4/2563
14 คำสั่งที่ 1478/2563 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3/4/2563
15 ประกาศจังหวัดนราธิวาส ชะลอการเดินทางเข้าประเทศของคนไทยและต่างชาติ 2/4/2563
16 คำสั่งที่ 1454/2563 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนราธิวาส 2/4/2563
17 คำสั่งที่ 1364/2563 อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นสามารถเดินทางเข้า-ออกในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรด่านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก 31/3/2563
18 คำสั่งที่ 1387/2563 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 31/3/2563
19 คำสั่ง 1365/2563 ระงับการเดินทาง เข้า-ออก จังหวัดนราธิวาสของบุคคล 29/3/2563
20 คำสั่งที่ 1362/2563 กำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 28/3/2563
21 คำสั่งที่ 1360/2563 จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 28/3/2563
22 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส 27 มีนาคม 2563 (แถลงข่าวครั้งที่ 3) 27/3/2563
23 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ของข้าราชการและบุคคลากรส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส 26/3/2563
24 คำสั่งที่ 1296/2563 มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจและทหารในพื้นที่ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด 26/3/2563
25 คำสั่งที่ 1312/2563 งดหรือชลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จำเป็น 26/3/2563
26 คำสั่งที่ 1315/2563 กำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26/3/2563
27 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ที่ 5/2563 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26/3/2563
28 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ที่ 4/2563 กำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26/3/2563
29 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ที่ 3/2563 มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26/3/2563
30 ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ 3/2563) 25/3/2563
31 คำสั่ง 1265/2563 อนุญาตให้นำเข้า - ส่งออกสินค้า ณ จุดด้านศุลกากรตาใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส) 24/3/2563
32 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ ที่ 2/2563 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม 24/3/2563
33 คำสั่งที่ 1166/2563 การระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรของจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว 22/3/2563
34 คำสั่งที่ 1165/2563 ห้ามบุคคลต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว 20/3/2563
35 คำสั่ง สสจ.นราธิวาส แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (COVID-19) 12/3/2563
36 คำสั่งที่ 923/2563 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขโรคและภัยสุขภาพ 9/3/2563
37 หนังสือขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 9/3/2563
38 คำสั่ง จังหวัดนราธิวาส แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (COVID-19) 9/3/2563