หน่วยงานที่ยังไม่เข้าไปรับหนังสือ
00932k : เจาะไอร้อง,คปสอ. จำนวน 1 ฉบับ
00921 : ตากใบ,สสอ. จำนวน 3 ฉบับ
k96003 : บาเจาะคปสอ จำนวน 4 ฉบับ
11436k : บาเจาะ,คปสอ. จำนวน 1 ฉบับ
96001 : เมืองนราธิวาส,นอภ. จำนวน 33 ฉบับ
00931k : จะแนะ,คปสอ. จำนวน 3 ฉบับ
96010 : สุไหงโก-ลก,นอภ. จำนวน 9 ฉบับ
00920 : เมือง,สสอ. จำนวน 610 ฉบับ
00929 : สุไหงโก-ลก,สสอ. จำนวน 688 ฉบับ
96003 : บาเจาะ,นอภ. จำนวน 33 ฉบับ
96007 : ศรีสาคร,นอภ. จำนวน 35 ฉบับ
00926 : ศรีสาคร,สสอ. จำนวน 20 ฉบับ
00923 : ยี่งอ,สสอ. จำนวน 3 ฉบับ
10750 : นราธิวาสฯ,รพท. จำนวน 2 ฉบับ
00922 : บาเจาะ,สสอ. จำนวน 563 ฉบับ
23771 : ยี่งอ,รพช. จำนวน 562 ฉบับ
11439 : ศรีสาคร,รพช. จำนวน 154 ฉบับ
11442k : สุไหงปาดี,คปสอ. จำนวน 1 ฉบับ
96012 : จะแนะ,นอภ. จำนวน 93 ฉบับ
96013 : เจาะไอร้อง,นอภ. จำนวน 41 ฉบับ
00927 : แว้ง,สสอ. จำนวน 224 ฉบับ
00931 : จะแนะ,สสอ. จำนวน 1028 ฉบับ
00932 : เจาะไอร้อง,สสอ. จำนวน 545 ฉบับ
ว00003 : ผอก.รพ.ทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 8619 ฉบับ
รพ001 : รพ.ทุกแห่ง,ผอก. จำนวน 9937 ฉบับ
อน15287 : ทุกแห่ง,นอภ. จำนวน 1676 ฉบับ
สสอ001 : ,สสอ.ทุกแห่ง จำนวน 10478 ฉบับ
รพช001 : รพ.ชุมชนทุกแห่ง,ผอก. จำนวน 1385 ฉบับ
96008 : แว้ง,นอภ. จำนวน 37 ฉบับ
13818 : จะแนะ,รพช. จำนวน 3 ฉบับ
11442 : สุไหงปาดี,รพช. จำนวน 142 ฉบับ
11440 : แว้ง,รพช. จำนวน 7 ฉบับ
00925 : รือเสาะ,สสอ. จำนวน 667 ฉบับ
00928 : สุคิริน,สสอ. จำนวน 34 ฉบับ
96005 : ระแงะ,นอภ. จำนวน 79 ฉบับ
11437 : ระแงะ,รพช. จำนวน 1498 ฉบับ
11435 : ตากใบ,รพช. จำนวน 6 ฉบับ
11441 : สุคิริน,รพช. จำนวน 19 ฉบับ
00930 : สุไหงปาดี,สสอ. จำนวน 570 ฉบับ
00924 : ระแงะ,สสอ. จำนวน 812 ฉบับ
96009 : สุคิริน,นอภ. จำนวน 4 ฉบับ
10751 : สุไหงโก-ลก,รพท. จำนวน 389 ฉบับ
11438 : รือเสาะ,รพช. จำนวน 1732 ฉบับ
96006 : รือเสาะ,นอภ. จำนวน 58 ฉบับ
96011 : สุไหงปาดี,นอภ. จำนวน 29 ฉบับ
11436 : บาเจาะ,รพช. จำนวน 1905 ฉบับ
อน15807 : สสอ/รพ.ทุกแห่ง จำนวน 273 ฉบับ