สถิติการเข้าใช้งานตั้งแต่ 1 มิ.ย.2548
 สสอ.เมือง  12637 
 6% 
 สสอ.ตากใบ  14105 
 6% 
 สสอ.บาเจาะ  11045 
 5% 
 สสอ.ยี่งอ  6597 
 3% 
 สสอ.ระแงะ  7611 
 3% 
 สสอ.รือเสาะ  12451 
 6% 
 สสอ.ศรีสาคร  8878 
 4% 
 สสอ.แว้ง  7594 
 3% 
 สสอ.สุคิริน  9113 
 4% 
 สสอ.สุไหงโกลก  8775 
 4% 
 สสอ.สุไหงปาดี  11520 
 5% 
 สสอ.จะแนะ  5900 
 3% 
 สสอ.เจาะไอร้อง  6156 
 3% 
 รพ.นราธิวาส  10281 
 5% 
 รพ.สุไหงโกลก  12055 
 5% 
 รพช.ตากใบ  9920 
 4% 
 รพช.บาเจาะ  5984 
 3% 
 รพช.ระแงะ  9241 
 4% 
 รพช.รือเสาะ  9336 
 4% 
 รพช.ศรีสาคร  6365 
 3% 
 รพช.แว้ง  11565 
 5% 
 รพช.สุคิริน  5560 
 2% 
 รพช.สุไหงปาดี  6182 
 3% 
 รพช.จะแนะ  8300 
 4% 
 รพช.เจาะไอร้อง  8872 
 4%