สถิติการเข้าใช้งานตั้งแต่ 1 มิ.ย.2548
 สสอ.เมือง  12732 
 5% 
 สสอ.ตากใบ  14449 
 6% 
 สสอ.บาเจาะ  11485 
 5% 
 สสอ.ยี่งอ  7080 
 3% 
 สสอ.ระแงะ  7810 
 3% 
 สสอ.รือเสาะ  12833 
 5% 
 สสอ.ศรีสาคร  9072 
 4% 
 สสอ.แว้ง  7964 
 3% 
 สสอ.สุคิริน  9455 
 4% 
 สสอ.สุไหงโกลก  8977 
 4% 
 สสอ.สุไหงปาดี  12098 
 5% 
 สสอ.จะแนะ  6083 
 3% 
 สสอ.เจาะไอร้อง  6379 
 3% 
 รพ.นราธิวาส  10656 
 5% 
 รพ.สุไหงโกลก  12620 
 5% 
 รพช.ตากใบ  10348 
 4% 
 รพช.บาเจาะ  6189 
 3% 
 รพช.ระแงะ  9538 
 4% 
 รพช.รือเสาะ  9701 
 4% 
 รพช.ศรีสาคร  6576 
 3% 
 รพช.แว้ง  12186 
 5% 
 รพช.สุคิริน  5854 
 2% 
 รพช.สุไหงปาดี  6436 
 3% 
 รพช.จะแนะ  8655 
 4% 
 รพช.เจาะไอร้อง  9157 
 4%