รายชื่อบุคลากร
นางกัลยา เวทมาหะ
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

งานวินัยและนิติการ
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
งานวินัย
งานอุทธรณ์ และร้องทุกข์
การอุทธรณ์
การร้องทุกข์
งานกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

กลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 นครศรีธรรมราช
เลขที่ 160/4 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160