จากสถานบริการ
ส่งข้อมูลไปที่

(โปรดตั้งชื่อ File เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้อง)

File ที่ 1     หมายเหตุ       
File ที่ 2     หมายเหตุ       
File ที่ 3     หมายเหตุ       
File ที่ 4     หมายเหตุ       
File ที่ 5     หมายเหตุ       
File ที่ 6     หมายเหตุ